Regulamin serwisu

 

Regulamin dla Subskrybenta Kursów Mobilnych „Mobilna Parafia”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usług  kursów mobilnych wchodzących w skład platformy mProfi (zwanych dalej "Usługą") świadczonych na rzecz odbiorcy Kursów Mobilnych „Mobilna Parafia”.
   
 2. Usługodawcą jest:

Fundacja Mobilna Parafia

ul. Dzikiej Mięty 4, Robercin 05-503 p. Głosków

NIP: 123 123 1878  KRS: 0000649779

kontakt@mobilnaParafia.pl

zwany dalej "Usługodawcą".

Procesorem jest:

Materna Communications Sp. z o. o.

ul. Wita Stwosza 28a, 02-661 Warszawa

NIP: 521-32-85-986, REGON: 015656980,KRS: 0000197766

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Tel. 022 843 49 19,  e-mail:  biuro@materna.com.pl 

 

 1. Odbiorcą Kursów Mobilnych jest każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej lub stacjonarnej, która zarejestrowała się do Usługi akceptując tym samym niniejszy Regulamin i przedstawione w nim warunki (zwana dalej „Subskrybentem”)
 2. Subskrybent wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

§ 2 Zasady realizacji Usługi

 

 1. Usługodawca przesyła informacji tylko do takich Subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie poprzez proces rejestracji.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Usługi wymaga prawidłowej rejestracji  przez Subskrybenta. 
 3. Prawidłowa rejestracja do Usługi polega na wykonaniu jednej z poniższych czynności:
  • wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS z treścią komendy rejestracyjnej/wyrejestrowującej zdefiniowanej przez Usługodawcę na numer 664 078 079:
  • TAK.JAN                      lub NIE.JAN                                 dla „kursu biblijnego  Jan”, LUB 
  • TAK.KROPLA              lub NIE.KROPLA                          dla kursu „Kropla wieczności”
  • TAK.DZIEJE                lub NIE.DZIEJE                           dla kursu „Dzieje Apostolskie”
  • TAK.DROGOWSKAZY lub NIE.DROGOWSKAZY           dla kursu „Drogowskazy JP2”
  • TAK.KOD_SERWISU  lub NIE.KOD_SERWISU              dla dowolnego serwisu SMS Mobilna Parafia
  • lub wypełnieniu ankiety on-line dostępnej na stronie www Usługodawcy:
   https://panel.mprofi.pl/rejestracja/mp/ lub                        https://panel.mprofi.pl/rejestracja/mp/unsubscribe/
    
 4. System potwierdza wykonanie poprawnej rejestracji/wyrejestrowania poprzez przesłanie powitanej/pożegnalnej wiadomości SMS ustalonej przez Usługodawcę.

 

§ 3 Cennik usług

 

 1. Usługa jest darmowa dla Subskrybenta z wyjątkiem opłat za wysłanie SMS z komendą rejestracyjną (zwykły SMS wg taryfy operatora) .
 2. Subskrybent ponosi tylko koszt wysłania komendy rejestracyjnej/wyrejestrowującej, który jest zgodny z posiadanym przez Subskrybenta  planem taryfowym u swojego operatora jak za zwykły SMS na numer komórkowy. 

 

§ 4 Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca zapewnia, iż treść komunikatów przekazywanych Subskrybentom i odbiorcom wiadomości w ramach realizacji Usług z wykorzystaniem platformy Mprofi nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 2. W przypadku przesyłania poprzez platformę Mprofi treści reklamowych, Usługodawca gwarantuje, iż w treści lub polu nadawcy takich treści znajdować się będzie kontakt do obsługi zgłoszeń lub reklamacji dla Subskrybentów i odbiorców wiadomości.
 3. Prawa autorskie do tekstów lub ich części prezentowanych przez Kursy Mobilne należą do:
  1. dla „kursu biblijnego Jan” do Materna Communications i Fundacja Biblos
  2. dla kursu  „Kropla wieczności” do fundacji Głos Ewangelii
  3. dla kursu „Dzieje Apostolskie” do szkoły Misyjnej św. Pawła
  4. dla kursu „Drogowskazy JP2” do fundacji „Być Bardziej”

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi jest Usługodawca
 2. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. 

2.     Kontakt informacyjny i techniczny dotyczący Usługi dostępy jest dla Subskrybenta pod adresem mailowym platformy mProfi: BOK@mprofi.pl lub kontakt@mobilnaParafia.pl

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca. 
 2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.