Regulamin serwisu

 

REGULAMIN USŁUGI "Biblioteka Kursów"

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy pomocy którego Usługodawca przesyła do Subskrybenta wiadomości na podstawie zawartej z nim umowy.
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. KOMENDA – oznacza nazwę kategorii informacji, jakie Subskrybent będzie otrzymywał od Usługodawcy poprzez wiadomości przesyłane w ramach Usługi „Biblioteka Kursów”.
 4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczonych usług.
 6. Strona Internetowa Usługodawcy - oznacza stronę internetową działające w domenie www.mobilnaparafia.pl
 7. Subskrybent - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca - oznacza Materna Communications Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wita Stwosza 28A, 02-661 Warszawa NIP: 521-32-85-986, REGON: 015656980, KRS: 0000197766, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  tel.. 022 843 49 19,  e-mail:  biuro@materna.com.pl

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Zakazane jest wykorzystywanie przez Subskrybenta usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Subskrybentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Subskrybenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Materna Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-661), ul. Wita Stwosza 28 lok. A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Aplikacja Mobilna jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to system operacyjny Android 3.0, pamięć operacyjna RAM 512mb.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach przesyłanych wiadomości, treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Subskrybentów nieodpłatnie Usługę „Biblioteka Kursów”. W ramach Usługi „Biblioteka Kursów” Subskrybent będzie otrzymywał informacje, oferowane przez Usługodawcę, z zakresu zagadnień wybranych przez Subskrybenta podczas zapisu na usługę.
 2. Usługa „Biblioteka Kursów” jest świadczona przez Usługodawcę poprzez:
 1. przesyłanie informacji w formie wiadomości SMS na telefon Subskrybenta,
 2. przesyłanie informacji na urządzenie elektroniczne Subskrybenta z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.
 1. Usługi są świadczone 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
 2. Ilość wiadomości otrzymywanych przez Subskrybenta w ramach Usługi „Biblioteka Kursów”, jak też częstotliwość ich otrzymywania jest każdorazowo wskazana na Stronie Internetowej Usługodawcy. Subskrybent wybiera ilość i częstotliwość otrzymywanych wiadomości spośród możliwości oferowanych przez Usługodawcę, podczas zapisu na usługę.
 3. Subskrybent chcąc skorzystać z Usługi „Biblioteka Kursów” świadczonej w formie wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a) musi posiadać linię telefoniczną lub telefon, z możliwością wysyłania i odbioru wiadomości tekstowych SMS.
 4. Subskrybent chcąc skorzystać z Usługi „Biblioteka Kursów” w formie wskazanej w § 3 ust. 2 lit. b) musi posiadać urządzenie elektroniczne spełniające wskazane w § 2 ust. 5 wymagania techniczne oraz pobrać Aplikację Mobilną ze Strony Internetowej Usługodawcy lub domeny tam wskazanej oraz zainstalować Aplikację Mobilną na swoim urządzeniu elektronicznym.
 5. Z Usługi „Biblioteka Kursów” może skorzystać Każdy Subskrybent, który:
 1. prześle do Usługodawcy za pośrednictwem telefonu na numer wskazany na Stronie Internetowej Usługodawcy, wiadomość SMS o treści utworzonej według następującego schematu: "TAK.KOMENDA", gdzie Subskrybent wskazuje w treści Komendę (oznaczającą nazwę kategorii informacji) wybraną przez siebie, spośród wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 2. dokona zapisu na Usługę „Biblioteka Kursów” przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Usługodawcy, poprzez jego wypełnienie oraz przesłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną z użyciem stosownej funkcji formularza.
 3. dokona zapisu na Usługę „Biblioteka Kursów” drogą elektroniczną przy pomocy dedykowanego formularza dostępnego w ramach Aplikacji Mobilnej.
 1. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę wiadomości  wskazanej w §3 ust. 7 lit. a), formularza wskazanego w § 3 ust. 7 lit. b) lub formularza Aplikacji Mobilnej wskazanego w § 3 ust. 7 lit. c) następuje zawarcie umowy o świadczenie Usługi „Biblioteka Kursów”.
 2. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z Usługi „Biblioteka Kursów” od Usługodawcy poprzez:
 1. przesłanie jako odpowiedź na dowolną wiadomość SMS otrzymaną w ramach usługi, wiadomości o treści utworzonej według następującego schematu "NIE.KOMENDA", gdzie Subskrybent wskazuje w treści Komendę (oznaczającą nazwę kategorii informacji) wybraną przez siebie, spośród wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 2. przesłanie do Usługodawcy oświadczenia przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 3. przesłanie do Usługodawcy oświadczenia przy pomocy dedykowanego formularza dostępnego w ramach Aplikacji Mobilnej.
 1. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę wiadomości wskazanej w § 3 ust. 9 lit. a), formularza wskazanego w § 3 ust. 9 lit. b), formularza Aplikacji Mobilnej wskazanego w § 3 ust. 9 lit. c) następuje rozwiązanie umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi „Biblioteka Kursów”.
 2. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Subskrybenta są bezzwłocznie usuwane przez Usługodawcę.
 3. Dostępne formy zapisu i wyrejestrowania się z Usługi „Biblioteka Kursów” definiuje forma świadczenia tej usługi przez Usługodawcę dla Subskrybenta wskazana w § 3 ust. 2
 4. Subskrybent korzystający z Usługi „Biblioteka Kursów” świadczonej poprzez wysyłkę informacji w formie wiadomości SMS, ponosi jedynie standardowy koszt wysłania wiadomości SMS celem zawarcia lub rozwiązania umowy na świadczenie Usługi „Biblioteka Kursów”. Koszt wysłania wiadomości SMS jest zgodny z posiadanym przez Subskrybenta planem taryfowym u operatora telekomunikacyjnego z usług, którego Subskrybent korzysta i jest równy kosztowi przesłania zwykłej wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego.
 5. Subskrybent korzystający z Usługi „Biblioteka Kursów” świadczonej poprzez wysyłkę informacji w formie wiadomości na Aplikację Mobilną ponosi jedynie standardowy koszt transferu danych poprzez Internet celem zawarcia, korzystania lub rozwiązania umowy na świadczenie Usługi „Biblioteka Kursów”. Koszt transferu danych jest zgodny z posiadanym przez Subskrybenta planem taryfowym u operatora telekomunikacyjnego z usług, którego Subskrybent korzysta.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Subskrybentów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Wszelkie prawa do treści przesyłanych w ramach usług, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 8. Prawa autorskie do wiadomości przesyłanych w ramach Usługi „Biblioteka Kursów”, należą do podmiotów każdorazowo wskazanych na Stronie Internetowej Usługodawcy.

§ 4 Reklamacje

 1. Subskrybent może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Subskrybent powinien podać swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi używając danych kontaktowych wskazanych przez Subskrybenta.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Subskrybent może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Subskrybentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Subskrybenta, przed upływem 10 (dziesięć) dni.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z usług, wynikające z przyczyn leżących po stronie Subskrybenta.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Subskrybentów, w szczególności za korzystanie przez nich z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Subskrybent naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Subskrybenta.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Subskrybentów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Subskrybentów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Subskrybenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Subskrybentów przepisów prawa.

§ 8 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Subskrybenta stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem:
 1. Aplikacji Mobilnej w wypadku gdy Usługa „Biblioteka Kursów” świadczona jest w tej formie,
 2. wiadomości SMS na numer telefonu z którego Subskrybent zawarł umowę na świadczenie Usługi „Biblioteka Kursów” w tej formie,

przy czy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

 1. Subskrybent wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami §3 ust. 9 lub § 5.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Usługodawcy i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Usługodawcy.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Subskrybent zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na głównej Stronie Internetowej Usługodawcy wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Usługodawcy przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Subskrybenci korzystający z usług zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez odpowiednio wiadomość SMS lub wiadomości dla Aplikacji Mobilnej.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W wypadku gdy Subskrybent korzystający z usług, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2014.